Registreerudes KOGUTEENUSED.EE (edaspidi veebileht) kasutajaks või tehes selle abil tehinguid, kinnitate, et:

1) olete kasutajalepingu tingimustega tutvunud;

2) nõustute kasutajalepingu tingimustega ja olete valmis neid järgima.

Kasutaja on iga veebilehel edukalt registreerunud füüsiline ja juriidiline isik. Registreerudes kinnitab kasutaja, et on lepingu tingimustega tutvunud ja valmis neid järgima.

1. Kasutajaleping: tõlgendamine ja kasutusulatus

 • 1.1. Kasutajaleping laieneb kõigi klientide ja veebilehe valdaja Valav OÜ vahel teenuste kasutamisel tekivatele õigussuhetele.
 • 1.2. Veebilehe Valav OÜ (edaspidi KOGUTEENUSED.EE) kontaktandmed:
  • 1.2.1. äriregistri kood: 14741935;
  • 1.2.2. aadress: vastavalt äriregistri andmetele;
  • 1.2.3.e-posti aadress: klienditugi@koguteenused.ee.
 • 1.3. Kasutajalepingu punktis 1.1. nimetatud teenuste all mõistetakse, et veebilehe valdaja pakub kasutajale veebiplatvormi mitmesugusteks toiminguteks.
 • 1.4 Lisaks kasutajalepingule reguleerivad veebilehe valdaja ja kasutaja vahelisi suhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid ja -normid ning veebilehe hinnakiri. Samuti on veebilehel avaldatud turvareeglid ja vastused korduma kippuvatele küsimustele, mis avavad kasutaja ja veebilehe administraatori koostöömehhanismi.
 • 1.5. Kui kehtiva seadusandluse normid ja nõuded muutuvad, võivad mõned kasutajalepingu sätted kehtivuse kaotada, kuid see ei mõjuta ülejäänud sätete kehtivust.
 • 1.6. Kasutaja ja veebilehe administraator saavad teavet vahetada kolmes keeles – inglise, eesti ja vene.
 • 1.7. Veebileht on kohandatud töötama kõige levinumates brauserites. Veebilehe funktsionaalsuse küsimused kuuluvad selle valdaja ja administraatori pädevusse, kes langetavad otsuseid projekti edasise arendamise osas.

2. Teenuste osutamise tingimused

 • 2.1. Veebileht on platvorm, kuhu registreerunud kasutajad saavad paigutada teavet teenuste osutamise kohta, vaadata teiste kasutajate pakkumisi, osaleda tellimustes ja luua tellimusi (kuulutus töövõtja leidmiseks).
 • 2.2. Kasutajad sõlmivad omavahelised teenuste osutamise lepingud ja vastutavad oma lepinguliste kohustuste täitmise eest ise.
 • 2.3. Mõlema poole kirjavahetused ja kinnitused teenuse osutamise nõusoleku kohta KOGUTEENUSED.EE veebilehe kaudu võivad olla tõestus koostöösoovist.
 • 2.4. Kui teenuse aktsepteerimisel selgub, et teenust ei osutatud kvaliteetselt, ei osutatud üldse või pandi toime mingit laadi pettus, on ostjal õigus asi edasi kaevata tarbijakaitseametisse või kohtusse, kajastada kommentaarides oma hinnangut töövõtja tehtud tööle ja teatada sellest KOGUTEENUSED.EE-le. Seejuures soovitame tungivalt fikseerida lohakalt tehtud töö või osutatud teenus fotol või videos, mis võib hiljem olla nimetatud asjaolu tõestusmaterjaliks.
 • 2.5.Veebileht ei osale kasutajate vahel sõlmitud tehingutes, ei esinda poolte huve ega esine vahendajana. Veebileht ei kohustu jälgida sõlmitud lepingute tingimusi ega vastuta kliendi ja töövõtja tehingute eest, kui lepingu tingimusi rikutakse. Lisaks sellele ei vastuta veebileht:
  • 2.5.1. platvormil reklaamitavate teenuste kvaliteedi eest;
  • 2.5.2. kasutajate poolt veebilehele paigutatava teabe usaldusväärsuse ja seaduslikkuse eest;
  • 2.5.3. kasutajate seadusevastase tegevuse ja ebaviisakate väljaütlemiste eest üksteise aadressil.
 • 2.6. Kasutajatel on õigus teavet vahetada, kasutades registreerimisvormil märgitud kontaktandmeid. Veebilehe administraator ei vastuta kontaktandmete täielikkuse ja täpsuse ning kasutajate poolt üksteisele saadetud sõnumite sisu eest. Samuti ei vastuta veebilehe administraator tehniliste vigade eest, kui need tekivad kasutajate suhtlemisel kas mobiilsideoperaatori või veebiteenuse pakkuja süül.
 • 2.7. Veebileht ja kogu selle lehtedele paigutatud teave on KOGUTEENUSED.EE valdaja intellektuaalne omand. Kasutaja on kohustatud autoriõigusi austama ja peab enne sisu kasutamist veenduma, et neid ei rikuta. Autoriõiguste rikkumise korral on kasutaja kohustatud hüvitama tekitatud kahju ja kaasnevad kulud.
 • 2.8. Veebilehe virtuaalraha kasutamise reeglid on järgmised:
  • 2.8.1. Kasutaja saab lisada raha oma e-rahakotti ja tasuda sellega tasuliste teenuste eest, mis on seotud kuulutuste avaldamisega lehel KOGUTEENUSED.EE.
  • 2.8.2. Veebilehelt kingitusena e-rahakotti saadud raha saab kasutada eranditult teenuste eest veebilehel tasumiseks ja seda ei ole võimalik kasutaja pangakontole üle kanda.
  • 2.8.3. Tagasimakse e-rahakotist arvelduskontole tehakse kasutaja kirjaliku taotluse alusel.
  • 2.8.4. Minimaalne virtuaalraha tagasimakse summa on 5 eurot.
  • 2.8.5. E-rahakotist on võimalik tagasimakset taotleda, kui ülekanne on tehtud mitte rohkem kui 30 päeva tagasi.
  • 2.8.6. Virtuaalraha kantakse samale nimele ja samale pangakontole, kust ülekanne tehti.
  • 2.8.7. E-rahakotist kasutaja arvelduskontole raha kandmise eest on veebilehel õigus võtta tasu summas 4,99 eurot.

3. Kliendi õigused ja kohustused

 • 3.1. Klient on kohustatud:
  • 3.1.1.esitama veebilehel registreerumisel ja platvormi kasutamise käigus tõest isikuteavet ja tõepärased kontaktandmed, e-posti aadressi ja telefoninumbri. Andmete muutumise korral tuleb teavet veebilehel esimesel võimalusel uuendada;
  • 3.1.2. mitte kasutama veebilehte seadusevastasteks tegudeks, sh pettuseks;
  • 3.1.3. näitama veebilehel pakutavate teenuste kohta tõest teavet;
  • 3.1.4. kasutama andmeid, sh teenuste kohta, kaasa arvatud fotod, lingid, tekstifailid, programmid jne, mis:
   • 3.1.4.1. on täpsed ja usaldusväärsed ning ei eksita teisi kasutajaid;
   • 3.1.4.2. ei sisalda teavet kehtiva seadusandlusega keelatud teenuste kohta;
   • 3.1.4.3. ei riku kolmandate isikute varalisi ja mittevaralisi õigusi (keelatud on kasutada teistelt veebilehtedelt laenatud logosid, fotosid, kirjeldusi jne);
   • 3.1.4.4. vastavad kehtiva seadusandluse normidele, sh tarbijate õigusi reguleerivatele;
   • 3.1.4.5. ei ole vastuolus moraalinormidega ega solva teatud kasutajakategooriate tundeid;
   • 3.1.4.6. ei sisalda pahavara ja rakendusi, mis võivad kahjustada kasutajate seadmeid või häirida veebilehe tööd;
   • 3.1.4.7. ei sisalda teavet konkureerivate platvormide ja linkide kohta, kui kasutaja ja veebilehe administraatori vahel sõlmitud lepingus ei ole sätestatud teisiti;
   • 3.1.4.8. ei õhuta vaenu, ei diskrimineeri, ei sisalda ebatsensuurset sõnavara ega propageeri äärmuslust ja vägivalda.
  • 3.1.5. keelduma veebilehe teiste kasutajate andmebaaside ja nimekirjade koostamisest olenemata nende kasutamise eesmärkidest;
  • 3.1.6. mitte esitama veebilehe administraatorile nõudmisi, kui need on vastuolus käesoleva kasutajalepingu tingimustega või ei kuulu projekti administraatori pädevusse;/li>
  • 3.1.7. hoidma veebilehele sisenemiseks vajalikku kasutajanime ja parooli nii, et need ei satuks kolmandate isikute kätte, välja arvatud juhul, kui klient annab kolmandatele isikutele vabatahtlikult õiguse oma huve veebilehel esindada. Kasutajanime ja parooli turvalisuse ning veebilehel isiklikule kontole üles laetud andmete privaatsuse eest vastutab kasutaja;
  • 3.1.8. muutma kasutajanime ja parooli juhul, kui avastab kontole volitamata juurdepääsu kolmandate isikute poolt. Kui see on tehniliselt võimatu, tuleb tekkinud olukorrast teavitada veebilehe administraatorit.
 • 3.2. Kuulutuse avaldamisega nõustub kasutaja automaatselt, et:
  • 3.2.1. on õigus- ja teovõimeline isik, kes vastutab oma tegevuse eest veebilehel;
  • 3.2.2. täidab kehtiva lepinguga ettenähtud kohustusi täismahus;
  • 3.2.3. teab ja nõustub, et veebilehe administraatoril on õigus töödelda kasutaja isikuandmeid kooskõlas Eesti õigusnormide ja KOGUTEENUSED.EE privaatsuspoliitika tingimustega;
  • 3.2.4. on käesoleva kasutajalepingu punktis 1.4. toodud tingimustega tutvunud ja nõustub nendega.
 • 3.3. Veebilehe osutatavates teenustes mittevastavuse faktide ilmnemisel on kasutajal õigus pöörduda oma huvide kaitsmiseks õiguskaitse- ja kohtuasutuste poole.

4. KOGUTEENUSED.EE õigused ja kohustused

 • 4.1. KOGUTEENUSED.EE sisepoliitikaga seotud rikkumiste tuvastamisel on veebilehe administraatoril õigus piirata või täielikult lõpetada kasutaja volitused teenuste kohta teabe postitamiseks ja muutmiseks või tema avaldatud kuulutused kustutada. Mõnel juhul võib veebilehe administraator kasutajakonto kustutada ilma taastamisõiguseta. Selliseid meetmeid kohaldatakse juhul, kui:
  • 4.1.1. kasutaja rikub kehtiva lepingu tingimusi või eirab endale võetud lepingulisi kohustusi;
  • 4.1.2. esitab registreerumisel tegelikkusele mittevastavat teavet ja eksitab teisi veebilehe kasutajaid;
  • 4.1.3. levitab veebilehe kaudu teenuste kohta teadlikult valeteavet ja/või teeb teiste veebilehe kasutajate kohta solvavaid ning nende au ja väärikust teotavaid avaldusi;
  • 4.1.4. tegemist on mõne muu kaaluka põhjusega.
 • 4.2. Veebilehe administraatoril on õigus jälgida kasutajate toiminguid platvormil ja kasutada olemasolevat teavet võimalike rikkumiste uurimisel õiguslikus raamistikus.
 • 4.3. Veebilehe administraatoril on õigus igal ajal kuulutus või kommentaar KOGUTEENUSED.EE lehelt eemaldada, kui tekstis sisalduv teave rikub kehtiva seadusandluse norme või on vastuolus veebilehe sisepoliitika või kasutajalepingu punkti 1.4. tingimustega.
 • 4.4. Veebilehe administraatoril on lehe tõhususe parandamiseks õigus kuulutusi teistesse jaotistesse ümber tõsta nii, et kuulutuste sisu seejuures ei muutu.
 • 4.5. Konto blokeerimise või kustutamise korral on veebilehe kasutajal õigus KOGUTEENUSED.EE administraatori otsust vaidlustada. Selleks tuleb saata vastavasisuline kiri e-posti aadressil klienditugi@koguteenused.ee. Pärast selle läbivaatamist on veebilehe administraatoril õigus eelmine otsus ümber vaadata või jätta see jõusse, millest teavitatakse kasutajat e-posti teel.
 • 4.6. Veebilehe administraatoril on õigus esitada kasutajale osutatud teenuste eest arve. Arve väljastatakse elektrooniliselt.
 • 4.7. Kui kasutaja otsustab kuulutuse avaldamise ennetähtaegselt lõpetada, ei tagasta veebilehe administraator ülejäänud tasulise perioodi jääki.

5. Kasutajalepingu muutmise tingimused

 • Veebilehe administraatoril on õigus projekti huvides ja lehe töö parandamiseks muuta ühepoolselt kasutajalepingu tingimusi ja teha muudatusi hinnakirjas. Samuti võidakse muuta lepingu turvalisust ja privaatsust puudutavaid punkte, kui see on tingitud kehtiva seadusandluse muudatustest või kasutajate turvataseme tõstmise vajadusest.
 • Punktis 5.1. nimetatud muudatused jõustuvad kohe pärast nende avaldamist. Veebilehe kasutajatel on õigus nii uute tingimustega nõustuda kui veebilehe teenustest loobuda, kui nad kasutajalepingu muudatustega ei nõustu. Jätkates KOGUTEENUSED.EE kasutamist oma projektide elluviimiseks, nõustub kasutaja jõustunud muudatustega ja tal ei ole õigust veebilehe administraatorile uuenduste osas pretensioone esitada.

6. Poolte vastutus

 • 6.1. Veebilehe administraator ei vastuta:
  • 6.1.1. tõrgete eest veebilehe töös, teabe ebakorrektse kuvamise ning kogu veebilehe või üksikute jaotiste või teenuste kättesaamatuse eest;
  • 6.1.2. viiruste või pahavara eest, mille on veebilehele paigaldanud kolmandad isikud või platvormi kasutajad;
  • 6.1.3. mis tahes teabe, sh kuulutuste ja isikuandmete eemaldamise eest kolmandate isikute poolt ja võimatuse eest veebilehele teavet salvestada;
  • 6.1.4. kasutajatele valede, eksitavate andmete, sh ebaõige isiku- ja kontaktteabe andmise eest;
  • 6.1.5. kasutajate poolt teistele kasutajatele nende nõusolekuta spämmi ja rämpskirjade postitamise eest;
 • 6.2. Veebilehe administraator ei vastuta kasutajate poolt toime pandud rikkumiste ega nende lepinguliste kohustuste eest.
 • 6.3. Kui veebilehe kasutaja paneb toime rikkumisi, mis toovad kolmandatele isikutele või veebilehe administraatorile kaasa materiaalseid kulusid või saamata jäänud tulu, on ta kohustatud need kulud hüvitama.
 • 6.4. Veebilehe administraator ei vastuta kontrollimatute asjaolude eest, mis põhjustasid häireid ja tõrkeid platvormi töös, sh loodusõnnetused, massirahutused, relvakonfliktid, streigid, elektrikatkestused, embargo, oma kohustuste mittetäitmine kolmandate isikute poolt ning valitsuse aktsioonid ja piirangud.

7. Kasutajalepingu kehtivus ja selle lõpetamise tingimused

 • 7.1. Kasutajaleping on tähtajatu ja ei vaja pikendamist.
 • 7.2. Veebilehe administraatoril on õigus ühepoolselt keelduda oma kasutajalepingust tulenevate kohustuste täitmisest erandjuhtudel, mis on määratletud käesoleva dokumendi punktis 4.1. Põhjuseks on, et kasutajal ei ole edaspidi lubatud veebilehe ressursse kasutada. Kui rikkumisi on võimalik parandada, siis veebilehe administraator annab kasutajale võimaluse ja aja puuduste kõrvaldamiseks.
 • 7.3. Kasutajal on igal ajal õigus see leping põhjusi selgitamata üles öelda ja nõuda veebilehe administraatorilt oma konto kustutamist või konto ise kustutada. Sel juhul aga kustutatakse kõik kasutajaandmed ja sõnumid pöördumatult, bilansis olevad rahalised vahendid nullitakse ja neid ei tagastata, kuulutused ja muud tasulised teenused peatatakse neid hüvitamata. Kasutaja ei saa oma kontot taastada ega KOGUTEENUSED.EE lehel uuesti registreeruda.

8. Lõppsätted

 • 8.1. Kasutaja ja veebilehe administraatori õigussuhteid reguleerib Eesti Vabariigis kehtiv seadusandlus.
 • 8.2. Vaidlused kasutajate vahel või kasutaja ja veebilehe administraatori vahel lahendatakse kahepoolsete läbirääkimiste teel. Kui kompromissi ei õnnestu saavutada, reguleerib poolte edasisi suhteid kehtiv seadusandlus, kaasates tarbijakaitseameti spetsialiste ja arutades vaidlusküsimusi kohtus.